શું ટેક્સ બચાવવા માટે NPSમાં રોકાણ કરવું યોગ્ય છે?

NPS એટલે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એક સરકારી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ છે. 18 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરનો કોઇપણ ભારતીય આ ખાતુ ખોલાવી શકે છે.

Published: March 9, 2023, 12:39 IST

શું ટેક્સ બચાવવા માટે NPSમાં રોકાણ કરવું યોગ્ય છે?