આ વર્ષે ITR ફાઇલ કરતાં પહેલાં કઇ જાણકારી આપવી પડશે

ટેક્સ આપનારાને આ વખતે વધારાની જાણકારી પણ આપવી પડશે. આ વર્ષે ઘણાં ફેરફાર થયા છે, જે ITR ફાઇલ કરતી વખતે તમારે ધ્યાનમાં લેવા પડશે.

Published: July 22, 2022, 13:13 IST

આ વર્ષે ITR ફાઇલ કરતાં પહેલાં કઇ જાણકારી આપવી પડશે