શું સરકાર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સને સરળ બનાવશે?

માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર બજેટમાં કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરી શકે છે. આ આખી કવાયત કેપિટલ ગેઇન ટેક્સેશનને સરળ બનાવવાની છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 2, 2022, 11:58 IST
Published: December 2, 2022, 11:58 IST

શું સરકાર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સને સરળ બનાવશે?