ડુંગળી કેમ સસ્તી થઈ? ચોખાના ભાવમાં ઘટાડો ટકશે? EPF ખાતામાં કેમ દેખાતી નથી ઈન્ટરેસ્ટની રકમ?

ડુંગળી અને ચોખાના ભાવ કેટલા ઘટ્યા? પેટ્રોલ અને ડીઝલ ફરી મોંઘા થશે? EPF અકાઉન્ટમાં કેમ નથી દેખાતા વ્યાજના પૈસા? જાણવા માટે જુઓ MONEY TIME...

  • Team Money9
  • Last Updated : October 6, 2022, 15:14 IST
Published: October 6, 2022, 15:14 IST

ડુંગળી કેમ સસ્તી થઈ? ચોખાના ભાવમાં ઘટાડો ટકશે? EPF ખાતામાં કેમ દેખાતી નથી ઈન્ટરેસ્ટની રકમ?