મની ટાઈમ બુલેટિનઃ RBIએ મોંઘવારીને કેમ જોખમી ગણાવી? બજારમાં હજુ કેટલી ફરે છે Rs 2,000ની નોટ?

RBIએ મોંઘવારી અંગે શું કહ્યું? ડેડલાઈન પછી Rs 2,000ની નોટ ક્યાં જમા થઈ શકશે? Rs 2,000ની કેટલી નોટ બજારમાં ફરે છે? કઈ બેન્કે ઘટાડ્યા FDના વ્યાજ દર? TCS શેર બાયબેક કરશે?

  • Team Money9
  • Last Updated : October 6, 2023, 15:58 IST
Published: October 6, 2023, 15:58 IST

મની ટાઈમ બુલેટિનઃ RBIએ મોંઘવારીને કેમ જોખમી ગણાવી? બજારમાં હજુ કેટલી ફરે છે Rs 2,000ની નોટ?