સુરત લાવશે મ્યુનિ. બૉન્ડ | PAN-AADHAR લિન્ક અને DEMATમાં નોમિની અપડેટની ડેડલાઈન લંબાવાઈ | PF પર મળશે વધુ વ્યાજ

સુરત મહાનગરપાલિકા શા માટે બૉન્ડ લાવશે? સરકારે આધાર-પાન લિન્ક કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ નક્કી કરી? ડિમેટ ખાતામાં નોમિની અપડેટ ક્યાં સુધી થઈ શકશે?

Published: March 28, 2023, 16:58 IST

સુરત લાવશે મ્યુનિ. બૉન્ડ | PAN-AADHAR લિન્ક અને DEMATમાં નોમિની અપડેટની ડેડલાઈન લંબાવાઈ | PF પર મળશે વધુ વ્યાજ