નોકરીઓનું માર્કેટ કેમ છે ઠુંડું? ક્યારે ભરાશે ખાલી પડેલી જગ્યાઓ?

ખાનગી સેક્ટરમાં હવે સારી નોકરીઓ મળતી નથી. સરકારી વિભાગોમાં પણ લાખો જગ્યાઓ ખાલી પડી છે. નોકરીઓના બજારમાં કેમ છે મંદી? જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો...

  • Team Money9
  • Last Updated : September 30, 2022, 13:55 IST
Published: September 30, 2022, 13:55 IST

નોકરીઓનું માર્કેટ કેમ છે ઠુંડું? ક્યારે ભરાશે ખાલી પડેલી જગ્યાઓ?