અત્યારે સોનું ખરીદવું કે વેચવું?

જુલાઇમાં દુનિયાભરમાં કેન્દ્રીય બેંકોની સોનાની કુલ ખરીદી 7 ટન વધી છે. આ અગાઉ જૂનમાં ખરીદી 59 ટન, મેમાં 5 ટન અને એપ્રિલમાં 19 ટન વધી હતી.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 19, 2022, 09:46 IST
Published: September 19, 2022, 09:46 IST

અત્યારે સોનું ખરીદવું કે વેચવું?