કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ પરિવારો પાસે લાઈફ ઈન્સ્યૉરન્સ છે?

ભારતનાં કેટલા લોકો પાસે જીવન વીમો છે? કેટલા પરિવાર બચત માટે જીવન વીમાને પસંદ કરે છે? જાણો અમારા ખાસ સરવેમાં...

  • Team Money9
  • Last Updated : November 5, 2022, 13:49 IST
Published: November 5, 2022, 13:49 IST

કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ પરિવારો પાસે લાઈફ ઈન્સ્યૉરન્સ છે?