મોંઘવારી અને મંદીનો માર, છતાં સોનાને વધવામાં કેમ લાગી વાર?

મોંઘવારી અને મંદીના માર વચ્ચે અનેક દેશોની મધ્યસ્થ બેન્કો સોનાની ધૂમ ખરીદી કરી રહી છે. હાજર બજારમાં સોનાની માંગ વધી છે. છતાં સોનાના ભાવ કેમ ઘટ્યા છે?

  • Team Money9
  • Last Updated : August 26, 2022, 11:42 IST
Published: August 26, 2022, 11:42 IST

મોંઘવારી અને મંદીનો માર, છતાં સોનાને વધવામાં કેમ લાગી વાર?