શું ઘઉં માર્કેટનાં થશે બૂરા હાલ? ઘઉંના ભાવ વધશે?

હોલસેલ માર્કેટમાં ઘઉંના ભાવ વધવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. સરકાર પાસે મર્યાદિત સ્ટૉક બચ્યો છે. તો શું ઘઉંનાં માર્કેટમાં મોંઘવારીની આગ લાગશે?

Published: July 29, 2022, 13:30 IST

શું ઘઉં માર્કેટનાં થશે બૂરા હાલ? ઘઉંના ભાવ વધશે?