કાળજુ રાખજો કાઠુ ! મોંઘવારી હજુ વધી શકે

છૂટક મોંઘવારી દર ઘટીને 6 ટકા થવા છતાં અનાજનો મોંઘવારી દર 13 ટકાની નજીક પહોંચી ગયો છે. અને અનાજનું માંગ અને પુરવઠાનું ગણિત સ્પષ્ટ કહી રહ્યું છે

  • Team Money9
  • Last Updated : December 16, 2022, 07:23 IST
Published: December 16, 2022, 07:23 IST

કાળજુ રાખજો કાઠુ ! મોંઘવારી હજુ વધી શકે