કેવો હશે ડિજિટલ રૂપિયો, શું તેની પર વ્યાજ મળશે?

ઇ-રૂપિયો એક ડિજિટલ ટોકન હશે, જેને કાગળની નોટ કે ધાતુના સિક્કની જેમ કાયદેસરની માન્યતા મળશે. બેંક દ્વારા ડિજિટલ રૂપિયો ટોકનની જેમ મેળવી શકાશે.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 1, 2022, 10:44 IST
Published: December 1, 2022, 10:44 IST

કેવો હશે ડિજિટલ રૂપિયો, શું તેની પર વ્યાજ મળશે?