પાક વીમા યોજનામાં રાજ્યોનો રસ કેમ ઘટ્યો?

ખેડૂતોને પાક વીમાની જ્યારે સૌથી વધુ જરુર છે તેવા સમયે જ સરકારો આ યોજનાથી અંતર બનાવવા લાગી છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 30, 2022, 12:12 IST
Published: November 30, 2022, 12:12 IST

પાક વીમા યોજનામાં રાજ્યોનો રસ કેમ ઘટ્યો?