વીમા ઉદ્યોગમાં વ્યાપક સુધારાનો ઇરડાનો પ્રસ્તાવ, લોકો સુધી વધશે વીમાની પહોંચ

દેશમાં ઉદ્યોગનો વ્યાપ હવે વધવાનો છે. વીમા નિયામક ઇરડાએ આ ઉદ્યોગમાં મોટી સંખ્યામાં સુધારાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 30, 2022, 11:21 IST
Published: November 30, 2022, 11:21 IST

વીમા ઉદ્યોગમાં વ્યાપક સુધારાનો ઇરડાનો પ્રસ્તાવ, લોકો સુધી વધશે વીમાની પહોંચ