કેમ વધવા લાગ્યું ઘઉં-સરસવનું વાવેતર?

આ વર્ષે એ તમામ રવિ પાકની ખેતી ગત વર્ષ કરતાં આગળ ચાલી રહી છે જેના ભાવ સરકારે નક્કી કરેલા ટેકાના ભાવથી ઉપર છે

  • Team Money9
  • Last Updated : November 24, 2022, 11:37 IST
Published: November 24, 2022, 11:37 IST

કેમ વધવા લાગ્યું ઘઉં-સરસવનું વાવેતર?