શું GM ખાદ્યતેલની આરોગ્ય પર ખરાબ અસર થાય છે?

લાંબા સમયથી દુનિયાના ઘણાં દેશોમાં આ પ્રકારની ખેતી થઇ રહી છે. અને આ દેશોમાં હજુ સુધી કોઇ આરોગ્ય સંબંધી ફરિયાદો જોવા નથી મળી.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 20, 2022, 10:47 IST
Published: November 20, 2022, 10:47 IST

શું GM ખાદ્યતેલની આરોગ્ય પર ખરાબ અસર થાય છે?