કેવી રીતે ઘઉંએ વધારી ખેડૂતોની મુશ્કેલી?

ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચવા અને ખેતી માટે હવામાન અનુકૂળ હોવાના કારણે આ વર્ષે ઘઉંની ખેતી પણ વધી રહી છે જેના કારણે બિયારણ માટે માંગ વધુ છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 16, 2022, 14:28 IST
Published: November 16, 2022, 14:28 IST

કેવી રીતે ઘઉંએ વધારી ખેડૂતોની મુશ્કેલી?