આ ટિપ્સ અપનાવશો તો નહીં થાય શેર બજારમાં નુકસાન

મોટાભાગના લોકો શેર બજારમાં પોતાના બ્રોકરનું નામ, ફર્મ અને ફોન નંબરથી વધારે કશુ નથી જાણતા.

Published: June 17, 2022, 10:32 IST

આ ટિપ્સ અપનાવશો તો નહીં થાય શેર બજારમાં નુકસાન