શું ડેબિટ કાર્ડ લુપ્ત થઇ જશે?

કોવિડ-19 પછી ડેબિટ કાર્ડનો વપરાશ ઓછો થયો છે. તેનું કારણ છે UPI. પેમેન્ટ એગ્રીગેટર્સ અને વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડ જેવી કાર્ડ કંપનીઓ પાસેથી આવક મેળવતી બેંકો હવે ફરિયાદ કરી રહી છે. કારણ કે તેમના ગ્રાહકો હવે ડેબિટ કાર્ડમાંથી યુપીઆઈમાં માઈગ્રેટ થઈ ગયા છે.

Published: June 19, 2023, 08:48 IST

શું ડેબિટ કાર્ડ લુપ્ત થઇ જશે?