સેકન્ડ હોમ એટલે શું? તમે ખરીદશો?

કેટલાક લોકો રહેવા માટે નહી પરંતુ રોકાણ કે અન્ય કોઇ કારણ માટે જેમકે વેકેશન માણવા, કમાણી વધારવા માટે ઘર ખરીદે છે.

Published: October 21, 2022, 14:52 IST

સેકન્ડ હોમ એટલે શું? તમે ખરીદશો?