બિલ્ડર ફ્લોર અને ફ્લેટ, બન્નેમાં શું તફાવત હોય છે?

બજેટમાં ઘર ખરીદનારા માટે બે ઓપ્શન હોય છે. પહેલું હાઇરાઇઝ સોસાયટીમાં ફ્લેટ અને બીજું બિલ્ડર ફ્લોર..બિલ્ડર ફ્લોર લો રાઇઝ બિલ્ડિંગનો હિસ્સો હોય છે. જેમાં 3 કે 4 ફ્લોર હોય છે. હાઇરાઇઝ સોસાયટીમાં ફ્લેટ કે બિલ્ડર ફ્લોર..બન્નેમાંથી કોના માટે શું યોગ્ય છે? આવો સમજીએ

  • Team Money9
  • Last Updated : February 15, 2024, 13:52 IST
Published: February 15, 2024, 13:52 IST

બિલ્ડર ફ્લોર અને ફ્લેટ, બન્નેમાં શું તફાવત હોય છે?