પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર બાદ આ રીતે મળશે માલિકી હક

પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર બાદ માલિકી હક એટલે કે ટાઇટલ પ્રાપ્ત કરવું સૌથી મહત્વનું છે. પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરવાની ઘણી રીતો છે.

Published: August 1, 2022, 14:26 IST

પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર બાદ આ રીતે મળશે માલિકી હક