ઘર બનાવતી વખતે ઇંટની ક્વોલિટી કેવી રીતે ચેક કરવી?

જ્યારે તમે તમારા ઘર માટે ભઠ્ઠા પર ઇંટ લેવા જાઓ છો તો ત્યાં 3-4 ક્વોલિટીની ઇંટો હોય છે. અવ્વલ એટલે ફર્સ્ટ ક્વોલિટીની ઇંટ સૌથી સારી ઇંટ છે.

Published: March 22, 2023, 13:48 IST

ઘર બનાવતી વખતે ઇંટની ક્વોલિટી કેવી રીતે ચેક કરવી?