ઘર ખરીદવાનો નિર્ણય તમને મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે, જાણો કેમ?

ઘર ખરીદવું ભાવનાત્મક કરતાં નાણાકીય રીતે મહત્વનો નિર્ણય હોય છે. ફક્ત લાગણીમાં તણાઇને મકાન ન ખરીદી લેવું જોઇએ

  • Team Money9
  • Last Updated : February 27, 2023, 06:37 IST
Published: February 27, 2023, 06:37 IST

ઘર ખરીદવાનો નિર્ણય તમને મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે, જાણો કેમ?