રોકાણ માટે હવે આપવું પડશે ઈનકમ પ્રૂફ? FD પર આ બેન્કમાં મળશે 9%થી વધુ વ્યાજ | આવી રહ્યાં છે REIT

મોટા પાયે રોકાણ કરવું હોય તો હવેથી ઈનકમ પ્રૂફ આપવું પડશે..., કઈ બેન્ક FD પર આપે છે 9 ટકાથી વધુ વ્યાજ? શેરબજારમાં ઊભરી રહ્યો છે રોકાણનો એક નવો વિકલ્પ..

Published: May 29, 2023, 09:23 IST

રોકાણ માટે હવે આપવું પડશે ઈનકમ પ્રૂફ? FD પર આ બેન્કમાં મળશે 9%થી વધુ વ્યાજ | આવી રહ્યાં છે REIT