બેન્કોમાં જમા રૂ. 90,000 કરોડ કોઇ લેવા જ નથી આવ્યું

દેશની વિવિધ બેન્કો અને ડિમેટ ખાતામાં હજારો કરોડ રૂપિયા એવા પડી રહ્યા છે કે જેના પર કોઇએ હજુ સુધી દાવો નથી કર્યો.

  • Team Money9
  • Last Updated : August 29, 2022, 10:39 IST
Published: August 29, 2022, 10:39 IST

બેન્કોમાં જમા રૂ. 90,000 કરોડ કોઇ લેવા જ નથી આવ્યું