ફ્રોડથી બચવા આધાર કાર્ડને કરો આ રીતે લોક-અનલોક

આધાર સાથે જોડાયેલા ડેટાને સેફ રાખવા જરૂરી છે. જરા અમથી ચૂક થાય તો તમે ફ્રોડનો શિકાર બની શકો છો. આનાથી બચવા માટે તમે આધાર કાર્ડને લોક કરી શકો છો. જરૂરિયાત પડે તો તેને અનલોક કરી શકાય છે. આનાથી તમારો આધાર સંબંધી બધો ડેટા સેફ રહેશે. અને ઓનલાઇન ફ્રોડથી બચી જશો.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 3, 2023, 06:20 IST
Published: November 3, 2023, 06:20 IST

ફ્રોડથી બચવા આધાર કાર્ડને કરો આ રીતે લોક-અનલોક