ક્યાંક ચોરી ન થઇ જાય તમારો ડેટા, નુકસાન કરાવી શકે છે આ એપ

ભારતમાં ઉપયોગમાં લેવાતી મોટાભાગની એન્ડ્રોઇડ એપ્સ તમારા ડેટાની યોગ્ય રીતે સુરક્ષા નથી કરી રહી.

Published: July 25, 2022, 06:17 IST

ક્યાંક ચોરી ન થઇ જાય તમારો ડેટા, નુકસાન કરાવી શકે છે આ એપ