બચત ખાતાથી આ રીતે થશે વધારે કમાણી!

અત્યારે FD કરશો તો આગળ ઉંચા વ્યાજને લોક કરી શકશો. કારણ કે જે રેટ પર આજે FD કરીશું આખા ટેન્યોરમાં રેટ તે જ રહેશે. ભલે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો જ કેમ ન થયો હોય

Published: April 27, 2023, 13:50 IST

બચત ખાતાથી આ રીતે થશે વધારે કમાણી!