ક્રેડિટ કાર્ડના બિલને હપ્તેથી ચૂકવવામાં શું ફાયદો થાય છે?

ક્રેડિટ કાર્ડના બિલની રકમને ઇએમઆઇથી પણ ચૂકવી શકાય છે. જેમાં ગ્રાહક બિલ ચુકવવાના સમયગાળાને પસંદ કરી શકે છે.

Published: March 16, 2023, 11:04 IST

ક્રેડિટ કાર્ડના બિલને હપ્તેથી ચૂકવવામાં શું ફાયદો થાય છે?