લોન ગેરંટર બનતા પહેલા રહો સાવધાન? નહીં તો પડશે મુશ્કેલી

બેંક અને નાણાકીય સંસ્થાઓ લોન આપતી વખતે તેના રિટર્નને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગેરંટરની માંગ કરે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 7, 2023, 06:56 IST
Published: February 7, 2023, 06:56 IST

લોન ગેરંટર બનતા પહેલા રહો સાવધાન? નહીં તો પડશે મુશ્કેલી