બેંક મનમાની કરી રહી છે? આ રીતે કરો RBIને સીધી ફરિયાદ

RBI કમ્પ્લેઇન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ એટલે કે cms.rbi.org.in પર તમે બેંક સાથે જોડાયેલી ફરિયાદ કરી શકો છો.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 28, 2022, 13:50 IST
Published: November 28, 2022, 13:50 IST

બેંક મનમાની કરી રહી છે? આ રીતે કરો RBIને સીધી ફરિયાદ