શું ઈન્સ્ટન્ટ લોન એપ્સથી છુટકારો અપાવશે RBIની ડિજિટલ ઈન્ડિયા ટ્રસ્ટ એજન્સી?

RBI સાયબર ફ્રોડને રોકવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે, પરંતુ આ પ્રયાસો અપૂરતા સાબિત થયા છે. એટલા માટે RBI હવે ડિજિટલ ઈન્ડિયા ટ્રસ્ટ એજન્સી અથવા DIGITA બનાવવા જઈ રહી છે.

Published: April 16, 2024, 14:01 IST

શું ઈન્સ્ટન્ટ લોન એપ્સથી છુટકારો અપાવશે RBIની ડિજિટલ ઈન્ડિયા ટ્રસ્ટ એજન્સી?