લોનની EMI ન ચૂકવીએ તો શું થાય?

પ્રથમ EMI ચૂકી જવાય, તો બેંક ફોન કૉલ, મેસેજ અથવા ઈ-મેલ દ્વારા રિમાઇન્ડર મોકલે છે અને હપ્તો ચૂકવવાનું કહે છે. જો EMI ભરવામાં વિલંબ થાય છે, તો દંડ એટલે કે પેનલ્ટી ભરવી પડે છે. દંડ સામાન્ય રીતે EMIની રકમનો 1 થી 2 ટકા હોય છે

  • Team Money9
  • Last Updated : February 21, 2024, 12:59 IST
Published: February 21, 2024, 12:59 IST

લોનની EMI ન ચૂકવીએ તો શું થાય?