સાયબર લેંગ્વેજમાં Vishing એટલે શું? કેવી રીતે રહેશો સાવધાન?

વિશિંગનો અર્થ છે વોઇસ અને કોલ દ્વારા જાળમાં ફસાવીને ફ્રોડ કરવો. સાયબર ઠગો ક્યારેક ફેક કોલ કરીને બેંક KYC તો ક્યારેક ઓનલાઇન જોબ અપાવવાના નામે, એમ જુદીજુદી રીતે લોકોને ઠગે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 7, 2023, 13:44 IST
Published: December 7, 2023, 13:44 IST

સાયબર લેંગ્વેજમાં Vishing એટલે શું? કેવી રીતે રહેશો સાવધાન?