પુશ સેલિંગ કેવી રીતે થાય છે? તેનાથી બચવા શું કરવું?

ઈલેક્ટ્રોનિક એપ્લાયન્સ સ્ટોરના માલિકોએ કમલને નવી પ્રોડક્ટ વેચવા માટે જે સેલિંગ વ્યૂહરચના અપનાવી છે તેને પુશ સેલિંગ કહેવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે કંપનીઓ જે રીતે ગ્રાહક પર દબાણ લાવે છે, એટલે કે તેને પુશ કરે છે, પોતાનું વેચાણ વધારવા માટે, તે સ્ટ્રેટેજીનું નામ છે પુશ સેલિંગ.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 9, 2023, 13:55 IST
Published: November 9, 2023, 13:55 IST

પુશ સેલિંગ કેવી રીતે થાય છે? તેનાથી બચવા શું કરવું?