કાર કઇ ખરીદવી? પેટ્રોલ કે ડીઝલ?

નવી કાર ખરીદતી વખતે દરેક વ્યક્તિ પેટ્રોલ કે ડીઝલ કાર વિશે અવશ્ય વિચાર કરે છે. નિર્ણય જરૂરિયાત અને પેટ્રોલ-ડીઝલ કારની વચ્ચેના તફાવતને સમજીને લેવો જોઇએ

  • Team Money9
  • Last Updated : September 19, 2022, 09:23 IST
Published: September 19, 2022, 09:23 IST

કાર કઇ ખરીદવી? પેટ્રોલ કે ડીઝલ?