ઓટો ડેબિટના ફાયદા અને નુકસાન શું છે?

તમારા બેંક ખાતામાંથી જે ઓટો ડેબિટ થાય છે, તેની પાછળ ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસિઝ કે ECS નામની વ્યવસ્થા કામ કરે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 19, 2022, 11:21 IST
Published: December 19, 2022, 11:21 IST

ઓટો ડેબિટના ફાયદા અને નુકસાન શું છે?