કાર ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કઇ લેવી, 1 વર્ષની કે 3 વર્ષની?

બજારમાં આજકાલ એક વર્ષનો કે તેથી વધુનો એટલે કે મલ્ટી યર કાર ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન ઉપલબ્ધ છે. બન્ને ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાનના પોતાના નફા નુકસાન છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 21, 2022, 06:40 IST
Published: November 21, 2022, 06:40 IST

કાર ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કઇ લેવી, 1 વર્ષની કે 3 વર્ષની?