ક્રેડિટ કાર્ડથી બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના ફાયદા-નુકસાન

તમે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડથી બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો પરંતુ તેના ફાયદા અને નુકસાન બંને છે. તમે ડાયરેક્ટ કે નેટ બેંકિંગ દ્વારા પણ પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો..જાણીશું આ વીડિયોમાં

  • Team Money9
  • Last Updated : February 12, 2024, 13:58 IST
Published: February 12, 2024, 13:58 IST

ક્રેડિટ કાર્ડથી બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના ફાયદા-નુકસાન