શું હાલના સંજોગોમાં CNG કાર ખરીદવી જોઇએ?

છેલ્લા બે મહિનામાં CNGની કિંમતમાં અંદાજે 20 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો વધારો થયો છે.

Published: June 24, 2022, 08:03 IST

શું હાલના સંજોગોમાં CNG કાર ખરીદવી જોઇએ?