કઇ કંપની આપશે ભારતમાં 5 લાખ લોકોને નોકરી? કઇ ફૂડ ડિલીવરી Appએ વધારી platform fees? ...Radio money9

ઇ કંપની આપશે ભારતમાં 5 લાખ લોકોને નોકરી? કઇ ફૂડ ડિલીવરી Appએ વધારી platform fees? હવે કોણે લગાવ્યો MDH-Everest મસાલા પર પ્રતિબંધ?

Published: April 22, 2024, 09:50 IST

કઇ કંપની આપશે ભારતમાં 5 લાખ લોકોને નોકરી? કઇ ફૂડ ડિલીવરી Appએ વધારી platform fees? ...Radio money9