લોન ન ચૂકવનારા માટે RBIએ નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર?

લોન ન ચૂકવનારા માટે RBIએ નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર? ભારતીય મેડિકલ ગ્રેજ્યુએટ્સ માટે શું છે ખુશખબરી?

  • Team Money9
  • Last Updated : September 22, 2023, 09:02 IST
Published: September 22, 2023, 09:02 IST

લોન ન ચૂકવનારા માટે RBIએ નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર?