કેમ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ઘઉંની કિંમતો..હવે ONDC પર બીજી કઇ સર્વિસ મળશે...Radio money9

કેમ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ઘઉંની કિંમતો..ફૂડ-ગ્રોસરી ડિલીવરી ઉપરાંત હવે ONDC પર બીજી કઇ સર્વિસ મળશે, કેમ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ઘઉંની કિંમતો અને ગેમિંગ સ્ટાર્ટઅપ MPLએ કેટલા લોકોને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા

Published: August 9, 2023, 08:59 IST

કેમ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ઘઉંની કિંમતો..હવે ONDC પર બીજી કઇ સર્વિસ મળશે...Radio money9