ઘઉંની વધતી કિંમતોને કેવી રીતે રોકશે સરકાર?

કેટલું વધી શકે છે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું..ઘઉંની વધતી કિંમતોને રોકવા માટે શું છે સરકારનું પગલું..અને કેમ ઘટી પેટ્રોલ-ડીઝલના સસ્તા થવાની આશા

Published: August 7, 2023, 08:16 IST

ઘઉંની વધતી કિંમતોને કેવી રીતે રોકશે સરકાર?