ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPIથી ચુકવણી કરી શકાશે..સટ્ટાખોરી સાથે જોડાયેલી ઓનલાઇન ગેમ થશે બંધ..Radio money9

ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPIથી ચુકવણી કરી શકાશે..સટ્ટાખોરી સાથે જોડાયેલી ઓનલાઇન ગેમ થશે બંધ

Published: June 13, 2023, 08:17 IST

ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPIથી ચુકવણી કરી શકાશે..સટ્ટાખોરી સાથે જોડાયેલી ઓનલાઇન ગેમ થશે બંધ..Radio money9