હવે આ કંપનીના પેટ્રોલ પંપ પર મળશે સસ્તું પેટ્રોલ...પેમેન્ટ માટે તૈયાર થઇ રહી છે નવી સિસ્ટમ..Radio money9

પેમેન્ટ માટે તૈયાર થઇ રહી છે નવી સિસ્ટમ..બેંકોમાં વધી છેતરપિંડી..બજારમાં કેટલી વધી નકલી નોટોની સંખ્યા

Published: May 31, 2023, 09:44 IST

હવે આ કંપનીના પેટ્રોલ પંપ પર મળશે સસ્તું પેટ્રોલ...પેમેન્ટ માટે તૈયાર થઇ રહી છે નવી સિસ્ટમ..Radio money9