25 હજાર પેન્શનધારકોના પેન્શનમાં થઇ શકે છે ઘટાડો

ઘઉંની સમસ્યાથી રાહત આપવા માટે સરકારે ઉઠાવ્યા કેવા જરુરી પગલાં..25 હજાર પેન્શનધારકોના પેન્શનમાં કેમ થઇ શકે છે ઘટાડો

  • Team Money9
  • Last Updated : January 27, 2023, 12:53 IST
Published: January 27, 2023, 12:53 IST

25 હજાર પેન્શનધારકોના પેન્શનમાં થઇ શકે છે ઘટાડો