શું સરકાર લગાવશે UPI પેમેન્ટ પર ચાર્જ? કેમ બંધ થઇ ગયા 45 લાખ ભારતીયોના વોટ્સએપ એકાઉન્ટ radio money9

શું સરકાર લગાવશે UPI પેમેન્ટ પર ચાર્જ? કેમ બંધ થઇ ગયા 45 લાખ ભારતીયોના વોટ્સએપ એકાઉન્ટ

Published: April 3, 2023, 09:20 IST

શું સરકાર લગાવશે UPI પેમેન્ટ પર ચાર્જ? કેમ બંધ થઇ ગયા 45 લાખ ભારતીયોના વોટ્સએપ એકાઉન્ટ radio money9